Gebruikersvoorwaarden

Algemeen
Op het gebruik van deze website is deze desiclaimer van toepassing.
People’s Avenue interim professionals is statutair gevestigd te Vleuten en houdt kantoor aan de Puttershof 34. People’s Avenue is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30238756.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. People’s Avenue behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan People’s Avenue of haar licentiegevers. People’s Avenue verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die People’s Avenue via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van People’s Avenue, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van People’s Avenue geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door People’s Avenue en hierbij een link naar de website van People’s Avenue wordt opgenomen.

Toegankelijkheid website en verwerking e-mails
People’s Avenue streeft naar een goede toegankelijkheid van de website. People’s Avenue kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website.
People’s Avenue is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt People’s Avenue zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.
Verder garandeert People’s Avenue niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt People’s Avenue geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Juistheid website
Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan People’s Avenue er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan People’s Avenue instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. People’s Avenue sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van People’s Avenue.

Juistheid opdrachten
Op de website staan verscheidene opdrachten. People’s Avenue staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en de volledigheid en de beschikbaarheid van de opdrachten.

Toegang
Onverminderd haar overige rechten behoudt People’s Avenue zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens People’s Avenue of derden.

Besloten deel website
Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn People’s Avenue’), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.
MIJN PEOPLE’S AVENUE
Voor het rechtmatig gebruik van Mijn People’s Avenue gelden – in aanvulling op het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden – de volgende specifieke voorwaarden:

Klachten
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: contact@Peoples-Avenue.nl